Doanh nghiệp, có được phép tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động?

Trả lời :

Căn cứ khoản 7 Điều 14 của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015: Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Điều kiện của tổ chức huấn luyện được quy định chi tiết tại Điều 26 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016(Chi tiết)


Tổ chức, cá nhân nào được thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời :

Căn cứ khoản 4 Điều 150 của Bộ Luật lao động 2012: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Căn cứ Điều 27 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Tổ chức huấn luyện Hạng B và C.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho Tổ chức huấn luyện Hạng A.


Qui định nào bắt buộc phải thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời :

Qui định bắt buộc về việc người sử dụng lao động, phải thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được thể hiện tại Điều 150, của Bộ Luật lao động năm 2012(Chi tiết). Nội dung chi tiết được cụ thể hóa bằng Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hành ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016(Chi tiết) và các Nghị định, thông tư liên quan.

Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện.

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến thăm quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.

3. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.