Chúng tôi được Cục An toàn lao động, Bộ lao động cấp phép thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đầy đủ các nhóm: 1,2,3,4,5,6 theo qui định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 44/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2016

Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, được sự chỉ định của Cục An toàn lao động - theo công văn số 483/ATLĐ-HLTT ngày 19.12.2017, thường xuyên mở các lớp Huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc.

Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, đã được Cục An toàn lao động cấp phép huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho Nhóm 5(Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Chúng tôi thường xuyên chiêu sinh tập trung khóa huấn luyện nhóm 5 trên phạm vi toàn Quốc và thực hiện mở lớp theo yêu cầu của các Doanh nghiệp.

Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, thường xuyên tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu các phương pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng như tìm hiểu các quy định của Luật về an toàn, vệ sinh lao động. Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, thường xuyên mở lớp huấn luyện tập trung tại các địa phương trên cả nước.