Giấy Phép Huấn Luyện Mẫu GXN Hoàn Thành Khóa Học Mẫu GCN Người Huấn Luyện

ĐÀO TẠO NGƯỜI HUẤN LUYỆN(GIẢNG VIÊN) AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Theo qui định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-LĐTBXH ngày 11/07/2017 và Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” số09/2017/GCN ngày 11/07/2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp cho Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật AN TOÀN.
Căn cứ Thông báo số 483/ATLĐ-HLTT ngày 19/12/2017 V/v “Thông báo việc đáp ứng tiêu chí tham gia hoạt động huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ”, do Cục An toàn lao động cấp cho Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật AN TOÀN.
Công ty TNHH Huấn Luyện & Dịch Vụ Kỹ Thuật AN TOÀN, thường xuyên mở lớp tập trung đào tạo Người huấn luyện(Giảng Viên) an toàn, vệ sinh lao động trên phạm toàn quốc.
Khai Giảng Tên Khóa Học Nội Dung Huấn Luyện Địa Điểm Tổ Chức Thông Báo
08/01/2018 Khóa huấn luyện dành cho người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện Theo phụ lục I, thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh Chi tiết
08/01/2018 Khóa huấn luyện dành cho người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành Theo phụ lục I, thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh Chi tiết