Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

4112 lượt xem | 0 comments

Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động – Thương binh & Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an; đại điện Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động –  Đào Ngọc Dung cho biết, Hội đồng quốc gia an toàn, vệ sinh lao động (trước đây là Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động) được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016, căn cứ vào Khoản 1 Điều 88 Luật an toàn, vệ sinh lao động. Ngày 19/12/2016 Chủ tịch Hội đồng ban hành Quyết định số 1732/QĐ-HĐQGATVSLĐ về việc phê duyệt danh sách thành viên tham gia trên cơ sở công văn cử người của các cơ quan, tổ chức. Việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời hoàn thiện bộ máy để tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, tập trung thảo luận công khai, làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp, đối thoại hoặc thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được quyền tham khảo và cung cấp thông tin, thảo luận, góp ý kiến, biểu quyết. Hội đồng tổ chức đối thoại định kỳ vào tuần đầu tiên của tháng 9 và họp định kỳ vào tuần đầu tiên của tháng 11 hằng năm. Thành viên của Hội đồng nếu vắng mặt phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng và có văn bản cử người đi thay. Người đi thay có quyền biểu quyết các nội dung trong phiên họp của Hội đồng nếu được Ủy viên Hội đồng ủy quyền. Đối với những vấn đề cần biểu quyết trong trường hợp vắng mặt mà không ủy quyền có thể cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp

Bộ phận thư ký Hội đồng bao gồm một số thành viên kiêm nhiệm thuộc Cục an toàn lao động và các cơ quan, tổ chức có đại diện là thành viên tham gia Hội đồng. Trước khi tổ chức phiên họp hoặc đối thoại, Bộ phận thư ký tổ chức họp để chuẩn bị nội dung trình Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu ý kiến
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu ý kiến

Kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được sử dụng theo quy định hiện hành.

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng phát biểu tại buổi họp ra mắt Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động
Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng phát biểu tại buổi họp ra mắt Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

Danh sách thành viên Hội đồng bao gồm:
1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng;

6. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Hội đồng;

8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng;

9. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Hội đồng;

10. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Hội đồng;

11. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Hội đồng;

12. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Hội đồng;

13. Ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

14. Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

15. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng.

 

 

Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế làm việc của Hội đồng. Trong đó, có các ý kiến như: Nên có thêm nhiệm vụ cho Hội đồng như giám sát hoạt động, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của địa phương, cơ sở; nên lựa chọn thời điểm tổ chức họp, đối thoại vào thời điểm trước tháng Hành động về ATVSLĐ; Nên họp 1 cuộc định kỳ và khi cần thì Chủ tịch có thể triệu tập họp đột xuất như: xảy ra cháy nổ; sự cố TNLĐ…

 

 

Đại diện VCCI phát biểu tại phiên họp

 

Kết luận tại cuộc họp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị sau phiên họp, Ban thư ký Hội đồng sẽ hoàn tất các văn bản, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng: tham gia hoạt động của cộng đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên; chịu trách nhiệm tham gia tư vấn, tham mưu cho Chủ tịch, Hội đồng trong lĩnh vực ATVSLĐ; từng thành viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng về hoạt động ATVSLĐ trong lĩnh vực mình phụ trách.

 

Về quy chế làm việc, Bộ trưởng yêu cầu bổ sung trách nhiệm chung của Hội đồng là chức năng tư vấn và đối thoại chính sách. Để tư vấn và đối thoại được thì phải nắm rõ tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ. Nên bổ sung việc không thành lập Hội đồng ở các bộ, ngành nhưng có thể thành lập ở địa phương. Nên tách riêng 2 việc họp và đối thoại. Đối thoại nên tổ chức định kỳ vào tháng 4 và không nhất thiết chỉ tổ chức 1 lần/năm, có thể xem xét tình hình thực tế để tổ chức đối thoại. Một năm sẽ tổ chức 1 đến 2 lần họp, khi cần thiết có thể triệu tập cuộc họp đột xuất.

Đoàn Việt Dũng