0
Tin tức

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động được quy định tại điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Căn cứ Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thông tư 19/2016/TT-BYT

Các quy chuẩn vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

Khảo sát thực tế, đối chiếu quy định của pháp luật để tư vấn, thống nhất với quý Công ty về các địa điểm đo, các vị trí đo, các yếu tố có hại cần thiết đo, số lượng mẫu đo, phương pháp đo, phân tích, đánh giá, trả kết quả.

Phương pháp đo Thường quy kỹ thuật về SKNN và MT do Bộ Y tế ban hành

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI: 

Phạm vi doanh nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp

4. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

Bảo đảm đúng, đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật làm căn cứ, cơ sở thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động và giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật

Viết bình luận

Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger